sychtaDuzyUrodził się 21 marca 1907 roku w wielodzietnej rodzinie kaszubskiej zamieszkałej we wsi Puzdrowo w powiecie kartuskim. Był siódmym z kolei, spośród czternaściorga dzieci Anny i Jana Sychtów. W rodzinnej wsi ukończył czteroletnią szkołę podstawową, w której lekcje odbywały się w języku niemieckim. Dalsze nauki pobierał w gimnazjum w Gdańsku, a następnie w Wejherowie. W gimnazjum gdańskim podobnie jak w szkole podstawowej językiem wykładowym był niemiecki i to spowodowało zapewne podjęcie przez rodziców Bernarda decyzji o przeniesieniu go do polskojęzycznego gimnazjum wejherowskiego. Tam przyszły znawca kaszubszczyzny i kociewszczyzny powtarzał klasę trzecią (z powodu niedostatecznej znajomości języka polskiego). Siła woli i chęć zdobycia wykształcenia sprawiły, że młody Bernard w krótkim czasie przyswoił sobie język polski w stopniu wręcz doskonałym. Po maturze, którą zdał w 1927 roku rozpoczął studia w seminarium duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 grudnia 1932 roku. Był wikariuszem w Świeciu, pełniąc zarazem funkcję kapelana tutejszego szpitala psychiatrycznego i prefekta szkoły powszechnej. Podobnie funkcję kapelana szpitala psychiatrycznego pełnił w swojej następnej parafii – Kocborowie.

   Wzrastające zainteresowanie funkcjonariuszy nazistowskich jego osobą powoduje, że okupację niemiecką ks. Bernard spędza w ukryciu pierwotnie w Kocborowie u pp. Bilikiewiczów, a od 1941 roku we wsi Osie, niedaleko Świecia. Czasu tego nie marnuje – zbiera materiały do swoich utworów scenicznych i naukowych, prowadzi badania etnograficzne. Wierzy w odzyskanie niepodległości i pracuje nad ocaleniem kultury regionalnej przed zgermanizowaniem.

   Po wojnie, w 1947 roku broni na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu pracę doktorską. W tymże roku zostaje proboszczem parafii katedralnej w Pelplinie. W seminarium duchownym wykłada psychiatrię duszpasterską, co uznać można za dowód uznania dla jego wiedzy w tym zakresie, zdobytej w czasie pracy w szpitalach psychiatrycznych w Świeciu i Kocborowie. W 1964 roku otrzymuje godność kanonika Kapituły Katedralnej Chełmińskiej. W Pelplinie mieszkał i pracował do końca życia.

   Zmarł w Akademii Medycznej w Gdańsku 25 listopada 1982 roku.

   Talent literacki przejawiał ks. Bernard Sychta już w gimnazjum. W 1925 roku w Wejherowie wystawiono jego pierwsze widowisko pt. Szopka kaszubska. Po nim pojawiają sie następne utwory. Dwudziestolecie międzywojenne zaowocowało w twórczości ks. Sychty utworami: We gwiözdkę, Gwiözdka ze Gduńska, Duchy w klasztorze, Śpiące wojsko, Hanka sę żeni, Dziewczę i miedza orazBudzeta spiącech. Ten ostatni utwór został wydany w ilości 10 tysięcy egzemplarzy, przy czym cały nakład został publicznie spalony przez niemieckich okupantów na rynku w Wejherowie. Rękopis Duchów w klasztorze, nigdy nie wydanych drukiem autor osobiście spalił, by nie wpadł w ręce niemieckie.

   Po II wojnie światowej ks. Bernard Sychta wydał dalsze utwory jak np. Ostatnio gwiozdka Mestwina, Przebudzenie, Wesele kociewskie, Genezis kaszubska Z beksem jadą.

   Większość z tych utworów pisana jest autentyczną gwarą kaszubską i kociewską. Odnoszą się one do folkloru i zwyczajów pomorskich, co zresztą sam autor podkreśla i uznaje za jedną z najważniejszych przyczyn ich napisania. W teksty swoich utworów patron świeckich Szkół Katolickich wplótł autentyczne pieśni, przysłowia, podania i legendy, które miał możność zasłyszeć. Daje w nich czytelnikowi pełne opisy strojów i obyczajów regionalnych, a także obszerne przypisy wyjaśniające znaczenie mniej znanych słów oraz zasady wymowy głosek. Talent literacki i poetycki w twórczości księdza Sychty służy pokazaniu etnograficznych cech regionu oraz ludowych obrzędów i zwyczajów. Widoczne jest to w kompozycji utworów oraz w sposobie konstruowania dialogów. Czytając teksty pisane po kaszubsku i kociewsku dostrzegalna staje się ogromna więź tych języków z językiem staropolskim.

   Dramat nie był jedyną formą literackiej działalności Bernarda Sychty. Pisał pieśni religijne, które wydane zostały w formie śpiewnika. Próbował też swoich sił jako nowelista (znana jest jednak tylko jedna nowela autorstwa B. Sychty Szkódnica).

   W nie mniejszym stopniu jak talent literacki również uzdolnienia plastyczne posłużyły ks. Bernardowi Sychcie do uwiecznienia jego ulubionego regionu. Twórczość plastyczna jest obecna w życiu ks. Bernarda przez cały czas. Pierwsze grafiki tworzył już w latach 20-tych. Wielką pasją patrona naszych szkół było malarstwo – na kilkudziesięciu pastelach, akwarelach i grafikach odnaleźć można ulubione miejsca i zakątki autora. Z kolei talent karykaturzysty pozwala spojrzeć z perspektywy ks. Sychty na jego znajomych i przyjaciół oraz – dzięki autoportretom – na niego samego.

   Obok twórczości artystycznej ks. Bernard Sychta był również wybitnym uczonym. Wspomniane wyżej ukazywanie regionalnej kultury przez pryzmat sztuk teatralnych czy utworów literackich i poetyckich nie było przypadkowe – było efektem dogłębnych i szczegółowych badań naukowych. Już w 1959 roku ks. Sychta wymieniany jest wśród największych folklorystów pomorskich. W czasopismach naukowych wymieniany jest jako „znany i ceniony etnograf i dialektolog”, przy czym nie ukrywa się w nich jego stanu duchownego. Świadczy to o autentycznym i trudnym do podważenia już wówczas autorytecie naukowym Patrona Szkół Katolickich.

   Bernard Sychta zebrał 138 kociewskich zagadek, które nie tylko uporządkował tematycznie le również wskazał na cechy specyficznie kociewskie, jak również i te łączące je z zagadkami kaszubskimi.

   Jego największymi dziełami naukowymi były bez wątpienia słowniki: kaszubski (efekt ponad trzydziestoletnich badań) i kociewski. Oba te słowniki opracował samodzielnie, korzystając jedynie z pomocy swojej siostrzenicy, pełniącej rolę sekretarki. Stworzenie tych dzieł wymagało ogromnej pracy. Tylko w latach międzywojennych zapisał około 15 tysięcy stron informacjami zawierającymi słownictwo kaszubskie, kociewskie i borowiackie. Swoje opus vitae kontynuował przez całe życie. Ta żmudna praca zaowocowała powstaniem kompendium językowego mieszkańców Pomorza. Praca wykonana przez Bernarda Sychtę samodzielnie, normalnie wykonywana jest przez całe zespoły badaczy, wspieranych przez zamożne instytuty.

   Wyjątkowość Słownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej i Słownika kociewskiego na tle kultury ludowej polega nie tylko na ogromnej ilości słów w nich ujętych ale również na oryginalnej koncepcji przyjętej przez autora przy ich powstawaniu. Ks. Sychta „zbierał” słowa i wyrażenia gwarowe osobiście, rozmawiając z rodowitymi Kaszubami i Kociewiakami w trakcie swoich wędrówek i podroży po regionie. W pierwszej części swego słownika kaszubszczyzny pisze „zaczynałem zwykle pytanie od biedronki...” - wg słownika słowo „biedronka” ma w mowie Kaszubów około osiemdziesięciu synonimów. Ks. Sychta, będąc rodowitym Kaszubem łatwo zdobywał zaufanie swoich rozmówców, pozyskując dzięki temu wiele informacji dotyczących słownictwa, zwyczajów i obrzędów miejscowych. W taki sposób poznawał również piosenki i wiersze ludowe.

   Słowniki gwarowe, zdaniem ks. Sychty powinny być nie tylko spisem wyrazów. Powinny one stać się encyklopedią kultury regionalnej. Takie założenie spowodowało, iż obok słowa w języku kaszubskim czy kociewskim występuje nie tylko jego odpowiednik ogólnopolski ale także pełny opis znaczenia wyrazu (dzięki takiej metodzie opracowywania haseł w słownikach, poznać możemy m.in. obszernie opisane miejscowe wierzenia, zwyczaje i obrzędy związane z pieniądzem czy upiorami). Często, by zilustrować znacznie słowa zamieszczone zostały przysłowia, zwroty, krótkie opowiastki lub zagadki, co pozwala czytelnikom na zrozumienie znaczenia wyrazu poprzez kontekst w jakim może być użyty. Taki sposób skonstruowania słowników spowodował, że stały się one cennym źródłem wiedzy nie tylko dla językoznawców ale także dla etnografów i folklorystów. Istotną pobudką do stworzenia obu tych kompendiów językowych była też u autora chęć przeciwstawienia się tezom o niemieckim pochodzeniu gwar kaszubskiej i kociewskiej. Szkoda, że te imponujące dzieła zostały wydane tylko raz – pomimo swego fundamentalnego znaczenia dla badaczy, studentów i miłośników kultury regionalnej. Dziękisłownikom ks. Sychty powstawać może pełniejszy obraz dawnych obyczajów, można precyzyjniej opisać tryb życia dawnych Pomorzan. Znając ich język rzetelniej poznajemy ich samych.

   Już w latach pięćdziesiątych XX wieku, w czasie gdy ks. Sychta był w pełni sił twórczych a Jego dzieła dopiero zaczynały „żyć” stawiano go na równi z innymi księżmi – naukowcami i pisarzami: Długoszem, Konarskim, Krasickim, Kołłątajem i Staszicem. Dziś jego pozycja w tym gronie jest z pewnością nie do podważenia. Nie dziwi więc fakt, że w uznaniu wybitnych zasług dla poznania i utrwalenia gwar i kultury Kociewia i Kaszub Senat Uniwersytetu Gdańskiego uhonorował księdza Bernarda Sychtę doktoratem honoris causa. Dla ks. Bernarda niewątpliwą satysfakcją było też ofiarowanie 7 tomów słownika kaszubskiego, oprawionego w białą skórę i opatrzonego dedykacją Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w trakcie jego pielgrzymki do Polski w 1979 roku.

   Ksiądz Bernard Sychta stanowi dziś piękny przykład jak wiele może jeden człowiek pozostawić po sobie. Był obdarzony wieloma talentami i żadnego z nich nie zmarnował. Dlatego my dziś możemy być dumni z tego, że jego imieniem nazwane są nasze szkoły.

(oprac. Wojciech Wilkowski)

 

 • Prelekcja o Żołnierzach Wyklętych

  7 marca uczniowie klasa V Katolickiej Szkoły Podstawowej uczestniczyli w projekcji zorganizowanej przez miasto Świecie, której tematyka dotyczyła Żołn...
 • „Płynie Wisła, płynie...”

  „Płynie Wisła, płynie...” Motyw Wisły był obecny podczas VIII Powiatowego Konkurs Recytatorskiego w dniu 19 października 2017 roku w Katolickiej Szkol...
 • Wicedyrektorzy w naszej szkole

  Wicedyrektorzy w naszej szkole.Przy okazji przeżywania Dnia Edukacji Narodowej informuję, że po przeprowadzniu ankiet wśród grona pedagogicznego i rod...
 • Dzień Edukacji Narodowej.

  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę życzyć Nauczycielom i Pracownikom naszej szkoły wielu sukcesów edukacyjno-wychowawczych. Dziękuję za codzienną...
 • VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski "Poeci z Kociewia"

  19 października ogodz. 9 w budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej odbędzie się VIII POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI „Poeci z Kociewia” zapraszamy do wz...
 • Kurs językowy

  Kurs językowy w Katolickiej Szkole Podstawowej im. ks. dra Bernarda Sychty w Świeciu, przygotowujący do egzaminów Cambridge Young Learners English (YL...
 • Wyjazd integracyjny do Bysławka

  Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. dra Bernarda Sychty w Świeciu WYJAZD INTEGRACYJNY Zapraszamy uczniów klasy IV, V i VI na wyjazd integracyjny do By...
 • Konkurs pierwszej pomocy

  5 maja 2017 odbył się w Hali Widowiskowo Sportowej w Świeciu konkurs I Pomocy Przedmedycznej, udział wzięli : Zuzanna Jodda, Jagoda Sikorska, Michał L...
 • Przyjaciele przyrody

  Uczniowie z klasy IV i V Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. dra Bernarda Sychty wzięli udział w XVII edycji Konkursu Ekologicznego „Jestem Młodym...
 • Lekcje w terenie

  Dzieci z klas 1-3 spędziły 3 dni pełne atrakcji. 19 kwietnia zwiedzaliśmy zamek krzyżacki w Świeciu i relaksowaliśmy się w szkolnym kinie. Następnego...
 • Konkurs Recytatorski

  3 kwietnia nasi uczniowie wzięli udział w konkursie recytatorskim zorganizowanym przez Stowarzyszenie "Razem dla Świecia". Sandra Kulikowska, Oliwia D...
 • Święto Patrona Szkół Katolickich w Świeciu

  Święto Patrona Szkół Katolickich w Świeciu W tym roku zgodnie z tradycją będziemy obchodzić Święto Patrona Szkół Katolickich w Świeciu – ks. dra Berna...
 • Bal karnawałowy

  W środę 16.02 w naszej szkole odbył się bal karnawałowy dla klas 1-3. Nasi uczniowie przyszli pięknie przebrani. Dla dzieci czekały zabawy np. taniec...
 • Bezpieczne ferie

  Krótko przed feriami zorganizowane były dwie ważne lekcje. Te dwa spotkania miały przygotować naszych uczniów do bezpiecznego spędzania ferii. Pierwsz...
 • Malowanie bombek

  07.12 do szkoły podstawowej przyjechały Panie, które poprowadzily warsztaty z malowania bombek. Każdy z uczestników mógł wykonać pod okiem instruktore...
 • Profilaktyka - dobra praktyka

  30 listopada Pani Ewelina Sum przeprowadziła lekcję profilaktyczną. Zajęcia odbyły się pod hasłem "Profilaktyka - dobra praktyka". Celem zajęć było m....
 • Mikołajki

  W naszej szkole pojawił się wyczekiwany gość św. Mikołaj. Przybył wraz ze swoją świtą: Śnieżynką, Elfem i Rudolfem Czerwononosym. Biskup odwiedził gim...
 • Wierszyki

  29 listopada chętni uczniowie wzięli udział w konkursie "Wierszyki i ich językowe chochliki". Wszyscy długo przygotowywali się do wystąpienia przed pu...
 • Dzień Pluszowego Misia

  Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia uczniowie z klas 1-3 przygotowali wystawę z pluszowych misiów oraz wzięli udział w konkursie. Nagrody otrzym...
 • Andrzejki kl. I-III

  23 listopada dla klas 1-3 odbyły się zajęcia świetlicowe przybliżające ludowe tradycje andrzejkowe. Podczas tych zajęć był czas na naukę, zabawę oraz...
 • Wdecki Park Krajobrazowy w Szkole Katolickiej
  Katolicka Szkoła Podstawowa i Katolickie Gimnazjum 12 marca gościło w swoich progach osoby zajmujące się na codzień Wdeckim Parkiem Krajobrazowym. Ucz...
 • Skra Ormuzdowa
  Skra Ormuzdowa Polonistka i regionalistka Joanna Biniecka z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Świeciu otrzymała "Skrę Ormuzdową 2017" za pasję w pracy...
 • Jasełka szkolne
  W grudniu w naszej szkole odbyły się jasełka przygotowane przez uczniów Szkół Katolickich. W przedstawieniu pt. „W naszych sercach jest Boże Narodzeni...
 • Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
  W naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Z tej okazji uczniowie Katolickiego Gimnazjum: Dawid Kuffel z kl. 2a oraz Albert Ga...
 • Mikołajki
  Mikołajki Do naszej szkoły przybył św. Mikołaj. Była to niespodzianka przygotowana przez Samorząd Uczniowski i rodziców. Biskup miał własnego menadżer...
 • „Dziady” na j. polskim
  Klasa II a gimnazjum inscenizowała część II „Dziadów” Adama Mickiewicza. Zasłonięte okna, zgaszone światła i zapalone świece nadawały mroczny oraz taj...
 • X Festiwal Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego
  Zwycięska ekipa Na X Festiwal Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego w Tczewie pojechało 12 laureatów VIII Powiatowego Konkursu Recytatorskieg...
 • Wycieczka do Torunia
  Wycieczka do Torunia Dnia 28 listopada uczniowie klasy drugiej i trzeciej Katolickiego Gimnazjum w Świeciu pojechali na wycieczkę do Torunia. Pierwszy...
 • Światowy Dzień Walki z Paleniem Tytoniu 2017
  Światowy Dzień Walki z Paleniem Tytoniu 2017 Dnia 24 listopada odbył się wykład profilaktyczny połączony z pogadanką zorganizowany przez panią Annę Mi...
 • Bądź mądry - nie daj się wypalić
  „Bądź mądry - nie daj się wypalić” Dnia 20 listopada uczniowie klasy 2a Katolickiego Gimnazjum w Świeciu zorganizowali akcję „Bądź mądry – nie daj się...
 • Dzień spódnicy
  Pod koniec października obchodziliśmy Dzień spódnicy. Ten prosty strój noszono już kilka tysięcy lat temu i były wykonane z trzciny albo słomy. Teraz...
 • Doradztwo zawodowe
  Doradztwo zawodowe Dnia 25 października uczniowie gimnazjum uczestniczyli w warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego, które prowadziła pani Paulina...
 • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2017
  Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2017 “Książka nas łączy” - tegoroczne hasło Już od 18 lat na całym świecie październik obchodzony jest jako...
 • XIV Zaduszki Poetyckie
  XIV Zaduszki Poetyckie W poniedziałek 30 X Koło Polonistyczne zorganizowało Zaduszki Poetyckie. Około g. 17.30 usiedliśmy wokół stołu zastawionego łak...
 • „Płynie Wisła, płynie...”
  „Płynie Wisła, płynie...” Motyw Wisły był obecny podczas VIII Powiatowego Konkurs Recytatorskiego w dniu 19 października 2017 roku w Katolickiej Szkol...
 • Spotkanie z policjantem
  Dnia 13 października gimnazjaliści uczestniczyli w zajęciach profilaktyczno-wychowawczych prowadzonych przez funkcjonariusza Policji. Głównym celem sp...
 • VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poeci z Kociewia”
  Uczniowie Katolickiego Gimnazjum zostali laureatami! Trzecioklasista Hubert Graczyk zdobył II miejsce. Natomiast Kacper Ratkowski z kl.2 a zajął miejs...
 • Płynie Wisła, płynie…
  VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poeci z Kociewia” jest wpisany w obchody Roku Rzeki Wisły 2017. Dlatego Pani Magdalena Kaczmarek- Zielony Edukato...
 • „Poznaj świat ze SKAT”
  Klasa IIIa Katolickiego Gimnazjum na lekcji języka polskiego wybrała się do Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej na wystawę fotografii podróżniczej pod na...
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę życzyć Nauczycielom i Pracownikom naszej szkoły wielu sukcesów edukacyjno-wychowawczych. Dziękuję za codzienną...